پاسخ: با شماره 194 یا شماره های دیگر حوادث گاز درج شده بر روی قبض گاز تماس گرفته شود.
پاسخ :مالک بایستی با در دست داشتن قبض گاز و مدارک شناسایی خود و ملک به دفاتر پیشخوان در سطح شهر یا روستا خود  مراجعه نماید.
پاسخ: به احتمال زیاد هنگام قرائت مشترک در منزل نبوده است.
قبوض صادر شده بر اساس قرائت کنتور می باشد و در صورتیکه بازه زمانی قبض صادر شده بین دو فصل سرد و گرم باشد باید به اداره گاز (واحد مشترکین) مراجعه کرده تا بررسی  گردد.

پاسخ: با واحد نصب و انشعابات اداره گاز مربوطه تماس بگیرید.
پاسخ : در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی قبض افدام و فیش آن را به منظور جلوگیری از قطع گاز به امور مشترکین اداره گاز منطقه خود ارائه نمایند.
پاسخ : بعد از پرداخت صورتحساب به دفاتر پیشخوان واقع در محله خود مراجعه نمایید و در خواست کسر بدهی را انجام دهید.
پاسخ :با یادداشت آخرین شماره کنتور و قبض قبلی به اداره مربوطه مراجعه شود.
پاسخ: پس از ارائه مجوز حفاری از شهرداری به شرکت گاز علمک در نوبت نصب قرار می گیرد.